OWN

Warunki najmu motocykli (O.W.N.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne warunki najmu pojazdów wypożyczalni (zwane dalej: OWN) określają szczegółowe warunki umowy najmu pojazdu.
 2. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów odmienne od postanowień zawartych w OWN, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami OWN.

II. DEFINICJE

 1. Najemca – osoba wynajmująca Pojazd od Wynajmującego;
 2. Kierowca – osoba(y) określona(e) w Umowie wskazana(e) przez Najemcę, upoważniona(e) do korzystania z Pojazdu na czas Umowy;
 3. Użytkownik – Najemca i/lub Kierowca;
 4. Pojazd – pojazd będący przedmiotem świadczenia Najemcy o nr rejestracyjnym wskazanym w Umowie.

III. WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDU

 1. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.
 2. Kierowca musi posiadać i udokumentować uprawnienia do kierowania Pojazdem.
 3. Celem potwierdzenia tożsamości Kierowcy i Najemcy będącego osobą fizyczną wymagane jest przedstawienie dokumentu ze zdjęciem (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.
 4. Jeżeli Najemcą jest osobą prawną wymagane jest dołączenie do Umowy potwierdzonych za zgodność kserokopii dokumentów rejestrowych tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie reprezentanta podmiotu.
 5. Wszelka odpowiedzialność za Pojazd oraz jego używanie przez Kierowcę spoczywa na Najemcy. Odpowiedzialność kierowcy za szkody w Pojeździe strony wywodzą z art. 668 § 1 kc.
 6. Wynajmujący po zawarciu Umowy przekazuje Najemcy do używania Pojazd na czas określony w Umowie.
 7. Wynajmujący udostępnia pojazd do oględzin przed wynajmem. Najemca ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu i we własnym zakresie ocenić zdolność pojazdu do poruszania się. Najemca porusza się pojazdem wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w jego instrukcji obsługi, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:
  • posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
  • zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz dostępnych blokad),
  • pozostawianie pojazdu wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w miejscach monitorowanych. W przypadku kradzieży pojazdu z miejsca nie strzeżonego Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za skradziony pojazd. Nie dotyczy powyższe konieczności zaparkowania albo zatrzymania pojazdu z przyczyn ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.
  • wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej Pojazdu, w szczególności tankowanie pojazdu właściwym paliwem, sprawdzenie oraz uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego,
  • kontroli sprawności świateł oraz wymiany żarówek,
  • kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia,
  • przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 9. Pojazd nie może być podnajmowany, użyczany, jak i oddany w posiadanie, czy też dzierżenie, jakimkolwiek osobom trzecim.
 10. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, nie może być wykorzystywany do nauki lub doskonalenia jazdy.
 11. Bez zgody Wynajmującego Pojazd nie może opuszczać terytorium Polski. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczanie pojazdu poza krajami Europejskimi oraz w Rosji, byłych republikach ZSRR, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Rumuni, Serbii, Turcji.
 12. Zabronione jest dokonywania przeróbek i napraw Pojazdu bez zgody Najemcy.
 13. W razie awarii Pojazdu Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić wynajmującego i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Jeżeli awaria ma wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu bezwzględnie nie wolno z niego korzystać. Wynajmujący wówczas oddaje do używania sprawny pojazd zastępczy albo w przypadku braku takiej możliwości zwraca należności za niewykorzystany okres najmu.
 14. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca i Kierowca solidarnie.
 15. Zabronione jest holowanie innych pojazdów, przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 16. Najemca wyraża zgodę na udostępnienie jego danych organom bezpieczeństwa. Policji, Straży Miejskiej oraz innym służbom mającym uprawnienia do legitymowania Najemcy lub kontroli Pojazdu.
 17. Wynajmujący bądź osoby lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania pod względem zgodności z Umową sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu podczas trwania najmu Pojazdu.
 18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe, a także za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu czy też jego wyposażenia.
 19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane awarią pojazdu wynikającą z nieprawidłowej obsługi pojazdu, w tym niezachowania zasad pkt III ppk 10 OWU, eksploatacji Pojazdu niezgodnej z przeznaczeniem, nieprawidłową technikę jazdy pojazdem lub niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym Najemca odpowiada za powyższe również w przypadku naruszenia pkt 10.

IV. WYNAGRODZENIE ZA NAJEM I KAUCJA

 1. Wynagrodzenie za wynajem pojazdu dokonywane jest według zasad określonych w regulaminie wyjazdu dla którego wynajem będzie realizowany.
 2. Przy zawarciu Umowy Wynajmujący wymaga od Najemcy wpłaty Kaucji w wysokości: 1000PLN.
 3. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i przeznaczona jest na rekompensatę szkody Najemcy powstałej w okolicznościach wymienionych w pkt VI. 2 OWU.
 4. Kaucja może być wpłacona gotówką lub przelewem na konto.
 5. Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości Kaucji zostanie ona zwrócona najemcy w terminie 3 dni od daty zwrotu pojazdu gotówką lub na wskazany rachunek bankowy. Jeżeli Kaucja została wpłacona jako preautoryzacja na karcie kredytowej Wynajmujący nie dopełni jej, co spowoduje automatyczne odblokowanie limitu.
 6. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości Kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 30 dni od daty zwrotu pojazdu.

V. ZWROT POJAZDU

 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym Umową terminie, w stanie technicznym jak w chwili wydania Najemcy, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do pełna, z przekazanym wyposażeniem dodatkowym, chyba że Strony w Umowie postanowiły inaczej.
 2. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.
 3. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w Umowie i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.
 4. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w Umowie, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia. Zwrot pieniędzy nie jest również dokonywany za większy stan paliwa niż określony protokole zdawczym.
 5. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy. Pkt III. Ppkt 8 OWU stosuje się odpowiednio.
 6. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu zdawczego w momencie zwrotu Pojazdu, w szczególności gdy Pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym Wynajmujący sporządzi Protokół Odbiorczy samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu). Wówczas przyjmuje się, że stan Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego w dacie nieprawidłowego zwrotu Pojazdu
 7. Wynajmujący wykona szczegółowe oględziny w Autoryzowanym serwisie BMW celem weryfikacji uszkodzeń ukrytych powstałych w trakcie używania pojazdu przez Najemcę/Kierowcę (czyli nie widocznych w trakcie oględzin opisanych w pkt. 5) Protokół z oględzin szczegółowych zostanie dostarczony najemcy w terminie do 30 dni od daty zdania motocykla pocztą elektroniczną. Wynajmujący wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych napraw.

VI. USZKODZENIA LUB UTRATA POJAZDU

 1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny Pojazdu w chwili jego wypożyczenia.
 2. Pojazd posiada ubezpieczenie AC/OC/NNW. Najemca/Kierowca odpowiada za szkody:
  • powstałe podczas gdy kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • powstałe podczas jazdy przekraczającej dopuszczalną prędkość,
  • powstałe podczas naruszenia przepisów drogowych,
  • zawinionej lub wynikającej z rażącej niedbałości, utraty kluczyków lub dokumentów pojazdu.
 3. Najemca odpowiada również materialnie za zawinione przez Niego (w tym wynikające z rażącego niedbalstwa) uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenie karoserii lub kokpitu, uszkodzenia ogumienia, felg i szyb w cenach naprawy w autoryzowanej stacji serwisowej.
 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zawinionego działania (w tym rażącego niedbalstwa), jeżeli pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas wynajmu.
 5. Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy Pojazdu).
 6. W każdym przypadku kolizji drogowej albo wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomieni Wynajmującego, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy i jego polisy OC. Żeby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy.
 7. W przypadku kolizji drogowej/wypadku Najemca ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 8. W przypadku niepoinformowania w czasie 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) o tym zdarzeniu Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za koszty wynikające z zawinionego/wynikającego z niedbalstwa nieprzekazania tejże informacji.
 9. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca musi niezwłocznie tj. w przeciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie (do 24 godzin) zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty od Pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.
 10. W przypadku zawinionej przez Najemcę (w tym wynikającej z rażącego niedbalstwa utraty / kradzieży Pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.
 11. Standardowe koszty najmu, koszty dodatkowe określone są w Cenniku.

VII. NAJEM BEZGOTÓWKOWY DLA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH I KOLIZJACH DROGOWYCH

 1. Wynajmujący oferuje dla Najemcy, którego pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej, której sprawcą jest inny kierowca ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej możliwość bezgotówkowego rozliczenia kosztów najmu Pojazdu jako pojazdu zastępczego pomiędzy Wynajmującym a ubezpieczycielem sprawcy kolizji. Zawarcie Umowy najmu bezgotówkowego pojazdu zastępczego nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu pojazdu.
 2. Warunkiem skorzystania z najmu bezgotówkowego pojazdu zastępczego jest uznanie swojej odpowiedzialności przez sprawcę wypadku w formie stosownego oświadczenia lub decyzja Policji stwierdzająca winę sprawcy.
 3. Najemca celem skorzystania z najmu bezgotówkowego pojazdu zastępczego musi okazać dokument wskazany w punkcie 2 niniejszego ustępu oraz numer polisy i nazwę ubezpieczyciela sprawcy, scedować na Wynajmującego swoje roszczenia o odszkodowanie związane z kosztami najmu pojazdu zastępczego wobec ubezpieczyciela oraz podpisać oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z pojazdu zastępczego w szczególności, iż nie posiada drugiego pojazdu.
 4. Najemca zobowiązany jest współpracować z Wynajmującym w procesie likwidacji szkody i ewentualnym procesie sądowym, tj. w szczególności informować o przebiegu postępowania likwidacyjnego oraz dostarczyć dokumenty, oświadczenia potwierdzające zasadność roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela.
 5. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. najpóźniej kolejnego dnia po poinformowaniu go przez ubezpieczyciela o rozliczeniu szkody jako tzw. szkody całkowitej lub wypłacie odszkodowania za uszkodzony pojazd lub odbiorze naprawionego pojazdu z warsztatu Pojazd wynajęty jako zastępczy zwrócić Wynajmującemu. W przypadku oddania pojazdu po tym dniu Pożyczający obowiązany jest uregulować niezwłocznie koszt najmu za okres od wyżej wskazanego dnia do dnia oddania pojazdu.
 6. Po zwrocie Pojazdu Wynajmujący wystawi fakturę VAT na Najemcę, a roszczenie o jej zapłatę skieruje do ubezpieczyciela. W przypadku nie uznania roszczenia w części lub całości przez ubezpieczyciela Wypożyczający będzie dochodził zapłaty roszczenia na drodze sądowej. W przypadku braku współpracy Najemcy z Wynajmującym koszty postępowania sądowego oraz ryzyko procesowe spoczywa na Najemcy. W przypadku oddalenia powództwa albo uznania zasadności decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, w szczególności gdy okaże się, iż wskazany sprawca wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie lub oświadczenie Pożyczającego, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu będzie niezgodne z prawdą całkowitym kosztem wynajmu zostanie obciążony Najemca.
 7. Najemca Pojazdu jako Auto Zastępcze nie ma obowiązku wpłacenia kaucji.
 8. Wynajmujący nie pobiera z góry żadnych opłat związanych z bezgotówkowym wynajmem pojazdu jako pojazdu zastępczego oraz nie wymaga od najemcy określenia dokładnej daty zwrotu pojazdu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWN mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 3. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentacji Wynajmującego w celach marketingowych. W przypadku nie wywiązywania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów dane personalne najemcy mogą być przekazane do biur informacji gospodarczej.